Id Hình ảnh Họ tên Điện thoại Giới tính Ngày sinh Facebook Ngày tạo